kurs pierwszej pomocy Pierwsza pomoc Nie musisz być lekarzem, aby ratować ludzkie życie. Nasz kurs skutecznie przygotuje Cię do sytuacji, w których tylko zimna krew i praktyczne umiejętności zadecydują o życiu drugiej osoby. Więcej szkolenia bhp Usługi BHP Każdy pracownik musi posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, aby mógł zostać do niej dopuszczony. W S-trainers oferujemy szkolenia dla pracowników, a także przeprowadzenie potrzebnych audytów oraz przygotowanie dokumentacji w zakresie BHP i PPOŻ. Więcej szkolenie z ochrony przeciwpozarowej ppoz USŁUGI PPOŻ Prowadzimy szkolenia dla pracowników z zakresu podstawowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zajmujemy się również tworzeniem dokumentacji,a także właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie PPOŻ. WIĘCEJ

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

DOŚWIADCZENIE —

 

W S-trainers prowadzimy kursy i szkolenia od ponad 20 lat. Nasi specjaliści oraz instruktorzy to grupa zaangażowanych pasjonatów bezpiecznej pracy oraz ratownictwa, z wieloletnią wiedzą i doświadczeniem.

Chcemy pokazywać innym jaki wszyscy mamy wpływ na bezpieczeństwo dookoła nas, jak nieść pomoc i uczyć innych jak właściwie jej udzielać.

SPRZĘT —

 

Dlaczego nasze szkolenia są skuteczne? Ponieważ korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu szkoleniowego, który umożliwia naszym kursantom na zdobycie praktycznych umiejętności:

– fantomy firmy Laederal we wszystkich grupach wiekowych
– fantomy CPR Training Maniking BRAYDEN
– defibrylatory treningowo-szkoleniowe AED XFT-120C+
– kamizelki szkoleniowe ACT FAST do nauki chwytu odkrztuszającego

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE —

 

Kursy i szkolenia są szyte na miarę Waszych potrzeb. Działamy na terenie całej Polski, w związku z czym cena może być ustalana indywidualnie. Jest zależna od miejsca realizacji, ilości uczestników, ilości instruktorów biorących udział w kursie oraz specyfikacji firmy. Program szkoleniowy tworzymy z myślą o Was i dla Was.

90% ĆWICZEŃ I POZORACJI, 10% TEORII–

 

Na naszych szkoleniach nie ma miejsca na nudę! Wierzymy, że umiejętności idą w parze z doświadczeniem i praktyką. Dlatego zamiast wykładów z teorii, angażujemy do wykonywania różnych ćwiczeń, które nauczą Was reagować w sytuacjach krytycznych.

Nasz Zespół 

marta pietka s-trainers
mgr inż. Marta Piętka
Właścicielka Safety Trainers, Główny Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, Ratowniczka, Instruktorka Pierwszej Pomocy EFR (Primary Care and Secondary Care, Care for Children, AED), Członkini Federacji EFR
katarzyna pietka s-trainers
mgr Katarzyna Piętka
Ratowniczka i instruktorka

Slide NETexPOL „Z przyjemnością polecamy współpracę z p. Martą Piętką oraz całym zespołem firmy, zarówno organizacja jak i forma szkoleń były i są zawsze na najwyższym poziomie". Slide logo-kalisiak-strainers Kalisiak Centrum Ogrodnicze „Polecamy, profesjonalny nadzór oraz najlepsze szkolenia BHP i Pierwszej Pomocy. Wieloletnia współpraca, indywidualne podejście do klienta" Slide Zębowa Wróżka - Stomatologia
Przyjazna Dzieciom
"Bardzo polecam! Współpraca od wielu lat układa się świetnie. Nigdy nie było problemów z kontaktem, zawsze wszystko przygotowane na czas. Bardzo cenię sobie indywidualne podejście do naszych potrzeb. Wszystko jest przygotowywane pod naszą placówkę a nie przeklejane sztampowo z szablonu. Dzięki profesjonalnej pomocy pani Marty mogę spokojnie skupić się na swojej pracy i pomocy moim małym pacjentom."
Slide EXMETAL „Wysokie kwalifikacje oraz zaangażowanie w prowadzone szkolenia, pozwalają nam z pełną odpowiedzialnością zarekomendować specjalistów i ratowników właśnie tej firmy. Z pewnością nasza współpraca będzie owocowała przez kolejne lata” Slide Restauracja S.C. Katarzyna
i Łukasz Czaja
"Firma w pełnej gotowości do pomocy z ogromną wiedzą w zakresie swojej działalności. Bardzo fachowa i rzetelna obsługa wszelkich zleceń, które realizowane były ekspresowo. Stały kontakt telefoniczny ułatwiał obu stronom pracę. Prowadzona dokumentacja bez zarzutów. Polecam bez zastanowienia."

Pierwsza pomoc dorosłym

Szkolenia dla przedsiębiorców, w zakładach pracy, dla osób, które postawione w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, chcą umieć zareagować.

 

 

Kurs pierwszej pomocy dla kierowców

Pierwsza pomoc dla kierowców

Szkolenie i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dedykowany dla kierowców. Pozwala zdobyć wiedzę z zakresu udzielania pomocy w wypadkach drogowych.

Pierwsza pomoc dzieciom

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dzieciom w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Dedykowane dla: nauczycieli, opiekunów dzieci, rodziców.

Warsztaty dla najmłodszych

Wierzymy, że kształtowanie właściwych postaw od najmłodszych lat, przyczyni się do dalszych, odpowiedzialnych zachowań w dorosłym życiu.

Instruktor Pierwszej Pomocy EFR

Metodyka i filozofia prowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy w systemie EFR, umiejętności prezentacji technik ratowniczych i oceny kursantów.

Pokazy udzielania pierwszej pomocy

Pokazy z udzielania pierwszej pomocy

Pokazy z użyciem specjalistycznego sprzętu, prowadzenie szkoleń demonstrujących jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach.

Szkolenia z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy

Pro­wa­dzimy szko­le­nia doty­czące bez­pie­czeń­stwa oraz pomocy w razie sytu­acji kry­zy­so­wych. Kursy skła­dają się z czę­ści teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej, które są zgodne z obo­wią­zu­ją­cymi stan­dar­dami. Ukoń­cze­nie jed­nego z naszych kur­sów daje odpo­wied­nią wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści w razie nie­prze­wi­dzia­nych sytu­acji.

Kurs kwa­li­fi­ko­wa­nej pierw­szej pomocy

Kurs przy­go­to­wuje do pora­dze­nia sobie w sobie w sytu­acjach zagro­że­nia ludz­kiego zdro­wia oraz życia. Daje pod­stawy do pra­wi­dło­wego zacho­wa­nia oraz prze­pro­wa­dze­nia na miej­scu wypadku pod­sta­wo­wych zabie­gów ratu­ją­cych życie, Pro­gram zakłada także pod­stawy opa­try­wa­nia ran, tamo­wa­nia krwo­to­ków oraz resu­scy­ta­cję krą­że­niowo-odde­chową.

Szko­le­nie bhp dla pra­cow­ni­ków firmy

Zatrud­nione osoby poznają pra­wi­dłowe pro­ce­dury pracy, sto­so­wane środki ochronne, moż­liwe zagro­że­nia oraz ozna­cze­nia podwyż­sza­jące bez­pie­czeń­stwo w zakła­dzie. Zostaje przez nich nabyta umie­jęt­ność świa­do­mego dzia­ła­nia w zakre­sie ochrony zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa.

Szko­le­nie z pierw­szej pomocy dla pra­cow­ni­ków

Kurs pierw­szej pomocy przedme­dycz­nej ma za zada­nie posze­rze­nie wia­do­mo­ści z zakresu udzie­la­nia pierw­szej pomocy wszyst­kim oso­bom poszko­do­wa­nym w miej­scu pracy. Na szko­le­niu uczest­nicy biorą udział w pozo­ro­wa­nych sytu­acjach kry­zy­so­wych, które mogą wystą­pić w danej branży.

Oferta bhp dla firm

Pro­wa­dząc dzia­łal­ność gospo­dar­czą, należy dążyć do stwo­rze­nia opty­mal­nych warun­ków pracy, które są zgod­nego z zasa­dami bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy. Poma­gamy wdro­żyć zasady BHP, które w zna­czący spo­sób ogra­ni­czają moż­li­wość wystą­pie­nia wypad­ków.

Najnowsze posty —

31 sierpnia 2022
Pierwsza pomoc w przypadku zasłabnięcia

Różnego rodzaju omdlenia i zasłabnięcia to najczęściej występujące zdarzenia, które rodzą konieczność interwencji w zakresie ...

Czytaj więcej
ile wazne sa badania bhp 21 czerwca 2022
Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

Praca w każdej firmie jest bezpieczna oraz nie zagraża życiu i zdrowiu pracownika tylko wówczas, gdy zna on dobrze oraz ...

Czytaj więcej